lodenhelrun nieuws
  1. Vrijwilligersavond 2020
  2. Dinsdag 16 juni 2020 knoopcursus
  3. Start inschrijving online 18 april 2020
  4. Dinsdag 25 juni vrijwilligersavond 2019
  5. Dinsdag 18 juni knoopcursus voor vrijwilligers 2019
Maandag t/m vrijdag van 09.30 to 17.00.

Neem contact met ons op

Stichting Lodenhelrun
De Wâl 89, 9269 RB, Feanwâldsterwâl

 

KVK nummer    61733776
IBAN                   NL66RABO0300095139

PR                        06 30 05 73 90
Sponsoring         06 13 23 29 76

Neem contact met ons op